Tuần lễ văn hóa du lịch Châu Thành, Bến Tre lần thứ 1 (26 – 01/01/2018).

Tuần lễ văn hóa du lịch Châu Thành, Bến Tre lần thứ 1 (26 – 01/01/2017).

 Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức Tuần lễ Văn hóa – Du lịch lần thứ I năm 2017 với chủ đề “Du lịch sông nước, cây trái miệt vườn huyện Châu Thành”.  Tuần lễ Văn hóa – Du lịch lần thứ I năm 2017 từ ngày 26 tháng 12 năm 2017 đến ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

Nguồn sưu tầm.