fbpx

LỊCH TRỰC ĐÊM THÁNG 12 NĂM 2015

LỊCH TRỰC ĐÊM THÁNG 12 NĂM 2015

( Từ ngày 01/12/2015 đến ngày 31/12/2015 )

 

 Thứ  Ngày trực Lễ Tân  NHÀ HÀNG Vệ sĩ Phi Ưng Đò
Trưởng ca Nhân viên
3 01/12/2015 K.Hoa Mê Kong V.Bình – Thư Vệ sĩ Kiệt
4 02/12/2015 Mỹ Linh Trọn Sơn – Hiền Vệ sĩ Tài
5 03/12/2015 T.Anh Thanh T.Bình – Thoa Vệ sĩ Nghĩa
6 04/12/2015 Trình Giang Trang – Ân Vệ sĩ Kiệt
7 05/12/2015 Đ.Hải Danh Toàn – Chi Vệ sĩ Tài
CN 06/12/2015 Yến Linh An Tuyền – Chẳng Vệ sĩ Nghĩa
2 07/12/2015 Thảo Mê Kong V.Bình – Thư Vệ sĩ Kiệt
3 08/12/2015 Diễm Trọn Sơn – Hiền Vệ sĩ Tài
4 09/12/2015 K.Cương Thanh T.Bình – Thoa Vệ sĩ Nghĩa
5 10/12/2015 K.Anh Giang Trang – Ân Vệ sĩ Kiệt
6 11/12/2015 K.Hoa Danh Toàn – Chi Vệ sĩ Tài
7 12/12/2015 Mỹ Linh An Tuyền – Chẳng Vệ sĩ Nghĩa
CN 13/12/2015 T.Anh Mê Kong V.Bình – Thư Vệ sĩ Kiệt
2 14/12/2015 Trình Trọn Sơn – Hiền Vệ sĩ Tài
3 15/12/2015 Đ.Hải Thanh T.Bình – Thoa Vệ sĩ Nghĩa
4 16/12/2015 Yến Linh Giang Trang – Ân Vệ sĩ Kiệt
5 17/12/2015 Thảo Danh Toàn – Chi Vệ sĩ Tài
6 18/12/2015 Diễm An Tuyền – Chẳng Vệ sĩ Nghĩa
7 19/12/2015 K.Cương Mê Kong V.Bình – Thư Vệ sĩ Kiệt
CN 20/12/2015 K.Anh Trọn Sơn – Hiền Vệ sĩ Tài
2 21/12/2015 K.Hoa Thanh T.Bình – Thoa Vệ sĩ Nghĩa
3 22/12/2015 Mỹ Linh Giang Trang – Ân Vệ sĩ Kiệt
4 23/12/2015 T.Anh Danh Toàn – Chi Vệ sĩ Tài
5 24/12/2015 Trình An Tuyền – Chẳng Vệ sĩ Nghĩa
6 25/12/2015 Đ.Hải Mê Kong V.Bình – Thư Vệ sĩ Kiệt
7 26/12/2015 Yến Linh Trọn Sơn – Hiền Vệ sĩ Tài
CN 27/12/2015 Thảo Thanh T.Bình – Thoa Vệ sĩ Nghĩa
2 28/12/2015 Diễm Giang Trang – Ân Vệ sĩ Kiệt
3 29/12/2015 K.Cương Danh Toàn – Chi Vệ sĩ Tài
4 30/12/2015 K.Anh An Tuyền – Chẳng Vệ sĩ Nghĩa
5 31/12/2015 K.Hoa Mê Kong V.Bình – Thư Vệ sĩ Kiệt

 

Yêu cầu ca trực:

– Thời gian trực : từ 17 giờ ngày hôm trước đến 7 giờ 30 ngày hôm sau.

– Mặc trang phục đúng quy định, đảm bảo phục vụ tốt khi có khách.

– Có sổ ghi chép tình hình ca trực và bàn giao cho ca hôm sau.

– Đảm bảo trực đúng theo lịch phân công, nếu thay đổi phải xin ý kiến giám đốc.

– Kiểm tra tắt, mở điện, nước đúng quy định.

– Phối hợp với bảo vệ chuyên trách để đảm bảo tốt an ninh trật tự .