fbpx

LỊCH TRỰC ĐÊM THÁNG 10 NĂM 2016

LỊCH TRỰC ĐÊM THÁNG 10 NĂM 2016

(  Từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/1/2016 )

 

 

Thứ

 

Ngày trực

Lễ Tân BỘ PHẬN NHÀ HÀNG Vệ sĩ

Phi Ưng

Đò
Trưởng ca Nhân viên
7 01/10/2016 Đ.Hải Thanh Ân – Chi – Huy – Chẳng Vệ sĩ Kiệt
CN 02/10/2016 An Thạnh Trọn Lữ Trang – Vũ – Nhi Vệ sĩ Nghĩa
2 03/10/2016 Yến Linh Danh Trang – Nghĩa – Thiện Vệ sĩ Kiệt
3 04/10/2016 Diễm N. Giang Tuyền – Thứ – Tú Vệ sĩ Nghĩa
4 05/10/2016 K.Cương V.Bình Toàn – Phú – My Vệ sĩ Kiệt
5 06/10/2016 K.Anh T.Giang Sơn – Mê Kông – Vy Vệ sĩ Nghĩa
6 07/10/2016 K.Hoa Thanh Ân – Chi – Huy – Chẳng Vệ sĩ Kiệt
7 08/10/2016 T.Anh Trọn Lữ Trang – Vũ – Nhi Vệ sĩ Nghĩa
CN 09/10/2016 Trình Danh Trang – Nghĩa – Thiện Vệ sĩ Kiệt
2 10/10/2016 Thư N. Giang Tuyền – Thứ – Tú Vệ sĩ Nghĩa
3 11/10/2016 Đ.Hải V.Bình Toàn – Phú – My Vệ sĩ Kiệt
4 12/10/2016 An Thạnh T.Giang Sơn – Mê Kông – Vy Vệ sĩ Nghĩa
5 13/10/2016 Yến Linh Thanh Ân – Chi – Huy – Chẳng Vệ sĩ Kiệt
6 14/10/2016 Diễm Trọn Lữ Trang – Vũ – Nhi Vệ sĩ Nghĩa
7 15/10/2016 K.Cương Danh Trang – Nghĩa – Thiện Vệ sĩ Kiệt
CN 16/10/2016 K.Anh N. Giang Tuyền – Thứ – Tú Vệ sĩ Nghĩa
2 17/10/2016 K.Hoa V.Bình Toàn – Phú – My Vệ sĩ Kiệt
3 18/10/2016 T.Anh T.Giang Sơn – Mê Kông – Vy Vệ sĩ Nghĩa
4 19/10/2016 Trình Thanh Ân – Chi – Huy – Chẳng Vệ sĩ Kiệt
5 20/10/2016 Thư Trọn Lữ Trang – Vũ – Nhi Vệ sĩ Nghĩa
6 21/10/2016 Đ.Hải Danh Trang – Nghĩa – Thiện Vệ sĩ Kiệt
7 22/10/2016 An Thạnh N. Giang Tuyền – Thứ – Tú Vệ sĩ Nghĩa
CN 23/10/2016 Yến Linh V.Bình Toàn – Phú – My Vệ sĩ Kiệt
2 24/10/2016 Diễm T.Giang Sơn – Mê Kông – Vy Vệ sĩ Nghĩa
3 25/10/2016 K.Cương Thanh Ân – Chi – Huy – Chẳng Vệ sĩ Kiệt
4 26/10/2016 K.Anh Trọn Lữ Trang – Vũ – Nhi Vệ sĩ Nghĩa
5 27/10/2016 K.Hoa Danh Trang – Nghĩa – Thiện Vệ sĩ Kiệt
6 28/10/2016 T.Anh N. Giang Tuyền – Thứ – Tú Vệ sĩ Nghĩa
7 29/10/2016 Trình V.Bình Toàn – Phú – My Vệ sĩ Kiệt
CN 30/10/2016 Thư T.Giang Sơn – Mê Kông – Vy Vệ sĩ Nghĩa
2 31/10/2016 Đ.Hải Thanh Ân – Chi – Huy – Chẳng Vệ sĩ Kiệt

 

Yêu cầu ca trực:

– Thời gian trực : từ 17 giờ ngày hôm trước đến 7 giờ 30 ngày hôm sau.

– Mặc trang phục đúng quy định, đảm bảo phục vụ tốt khi có khách.

– Có sổ ghi chép tình hình ca trực và bàn giao cho ca hôm sau.

– Đảm bảo trực đúng theo lịch  phân công, nếu thay đổi phải xin ý kiến giám đốc.

– Kiểm tra tắt, mở điện, nước đúng quy định.

– Phối hợp với bảo vệ chuyên trách để đảm bảo tốt an ninh trật tự .