fbpx

LỊCH TRỰC ĐÊM THÁNG 10 NĂM 2015

LỊCH TRỰC ĐÊM THÁNG 10 NĂM 2015

( Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/10/2015 )

 

 Thứ  Ngày trực Lễ Tân BỘ PHẬN NHÀ HÀNG Vệ sĩ Phi Ưng Đò
Trưởng ca Nhân viên
5 01/10/2015 K.Cương An Tuyền – Chẳng Vệ sĩ Nghĩa
6 02/10/2015 K.Anh Mê Kong V.Bình – Thư Vệ sĩ Kiệt
7 03/10/2015 Mỹ Linh Trọn Huy – Sơn Vệ sĩ Tài
CN 04/10/2015 T.Anh Thanh T.Bình – Thoa Vệ sĩ Nghĩa
2 05/10/2015 Trình Giang Trang – Ân Vệ sĩ Kiệt
3 06/10/2015 Đ.Hải Danh Toàn – Chi Vệ sĩ Tài
4 07/10/2015 Yến Linh An Tuyền – Chẳng Vệ sĩ Nghĩa
5 08/10/2015 Diễm Mê Kong V.Bình – Thư Vệ sĩ Kiệt
6 09/10/2015 K.Cương Trọn Huy – Sơn Vệ sĩ Tài
7 10/10/2015 K.Anh Thanh T.Bình – Thoa Vệ sĩ Nghĩa
CN 11/10/2015 Mỹ Linh Giang Trang – Ân Vệ sĩ Kiệt
2 12/10/2015 T.Anh Danh Toàn – Chi Vệ sĩ Tài
3 13/10/2015 Trình An Tuyền – Chẳng Vệ sĩ Nghĩa
4 14/10/2015 Đ.Hải Mê Kong V.Bình – Thư Vệ sĩ Kiệt
5 15/10/2015 Yến Linh Trọn Huy – Sơn Vệ sĩ Tài
6 16/10/2015 Diễm Thanh T.Bình – Thoa Vệ sĩ Nghĩa
7 17/10/2015 K.Cương Giang Trang – Ân Vệ sĩ Kiệt
CN 18/10/2015 K.Anh Danh Toàn – Chi Vệ sĩ Tài
2 19/10/2015 Mỹ Linh An Tuyền – Chẳng Vệ sĩ Nghĩa
3 20/10/2015 T.Anh Mê Kong V.Bình – Thư Vệ sĩ Kiệt
4 21/10/2015 Trình Trọn Huy – Sơn Vệ sĩ Tài
5 22/10/2015 Đ.Hải Thanh T.Bình – Thoa Vệ sĩ Nghĩa
6 23/10/2015 Yến Linh Giang Trang – Ân Vệ sĩ Kiệt
7 24/10/2015 Diễm Danh Toàn – Chi Vệ sĩ Tài
CN 25/10/2015 K.Cương An Tuyền – Chẳng Vệ sĩ Nghĩa
2 26/10/2015 K.Anh Mê Kong V.Bình – Thư Vệ sĩ Kiệt
3 27/10/2015 Mỹ Linh Trọn Huy – Sơn Vệ sĩ Tài
4 28/10/2015 T.Anh Thanh T.Bình – Thoa Vệ sĩ Nghĩa
5 29/10/2015 Trình Giang Trang – Ân Vệ sĩ Kiệt
6 30/10/2015 Đ.Hải Danh Toàn – Chi Vệ sĩ Tài
7 31/10/2015 Yến Linh An Tuyền – Chẳng Vệ sĩ Nghĩa

 

Yêu cầu ca trực:

– Thời gian trực : từ 17 giờ ngày hôm trước đến 7 giờ 30 ngày hôm sau.

– Mặc trang phục đúng quy định, đảm bảo phục vụ tốt khi có khách.

– Có sổ ghi chép tình hình ca trực và bàn giao cho ca hôm sau.

– Đảm bảo trực đúng theo lịch phân công, nếu thay đổi phải xin ý kiến giám đốc.

– Kiểm tra tắt, mở điện, nước đúng quy định.

– Phối hợp với bảo vệ chuyên trách để đảm bảo tốt an ninh trật tự .