fbpx

LỊCH TRỰC ĐÊM THÁNG 04 NĂM 2016

LỊCH TRỰC ĐÊM THÁNG 04 NĂM 2016

(  Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/04/2016 )

 

 

Thứ

 

Ngày trực

Lễ Tân BỘ PHẬN NHÀ HÀNG Vệ sĩ

Phi Ưng

Đò
Trưởng ca Nhân viên
6 01/04/2016 Yến Linh T.Giang V.Bình – Toàn – Phú Vệ sĩ Kiệt
7 02/04/2016 Diễm Trọn Sơn – Hiền Vệ sĩ Nghĩa
CN 03/04/2016 K.Cương Thanh Ân – Chi Vệ sĩ Kiệt
2 04/04/2016 K.Anh Danh Nghĩa – Trang Vệ sĩ Nghĩa
3 05/04/2016 K.Hoa Huy Chẳng – Ny – Mêkong Vệ sĩ Kiệt
4 06/04/2016 Mỹ Linh T.Bình Tuyền – N.Giang Vệ sĩ Nghĩa
5 07/04/2016 T.Anh T.Giang V.Bình – Toàn – Phú Vệ sĩ Kiệt
6 08/04/2016 Trình Trọn Sơn – Hiền Vệ sĩ Nghĩa
7 09/04/2016 Thư Thanh Ân – Chi Vệ sĩ Kiệt
CN 10/04/2016 Yến Linh Danh Nghĩa – Trang Vệ sĩ Nghĩa
2 11/04/2016 Diễm Huy Chẳng – Ny – Mêkong Vệ sĩ Kiệt
3 12/04/2016 K.Cương T.Bình Tuyền – N.Giang Vệ sĩ Nghĩa
4 13/04/2016 K.Anh T.Giang V.Bình – Toàn – Phú Vệ sĩ Kiệt
5 14/04/2016 K.Hoa Trọn Sơn – Hiền Vệ sĩ Nghĩa
6 15/04/2016 Mỹ Linh Thanh Ân – Chi Vệ sĩ Kiệt
7 16/04/2016 T.Anh Danh Nghĩa – Trang Vệ sĩ Nghĩa
CN 17/04/2016 Trình Huy Chẳng – Ny – Mêkong Vệ sĩ Kiệt
2 18/04/2016 Thư T.Bình Tuyền – N.Giang Vệ sĩ Nghĩa
3 19/04/2016 Yến Linh T.Giang V.Bình – Toàn – Phú Vệ sĩ Kiệt
4 20/04/2016 Diễm Trọn Sơn – Hiền Vệ sĩ Nghĩa
5 21/04/2016 K.Cương Thanh Ân – Chi Vệ sĩ Kiệt
6 22/04/2016 K.Anh Danh Nghĩa – Trang Vệ sĩ Nghĩa
7 23/04/2016 K.Hoa Huy Chẳng – Ny – Mêkong Vệ sĩ Kiệt
CN 24/04/2016 Mỹ Linh T.Bình Tuyền – N.Giang Vệ sĩ Nghĩa
2 25/04/2016 T.Anh T.Giang V.Bình – Toàn – Phú Vệ sĩ Kiệt
3 26/04/2016 Trình Trọn Sơn – Hiền Vệ sĩ Nghĩa
4 27/04/2016 Thư Thanh Ân – Chi Vệ sĩ Kiệt
5 28/04/2016 Yến Linh Danh Nghĩa – Trang Vệ sĩ Nghĩa
6 29/04/2016 Diễm Huy Chẳng – Ny – Mêkong Vệ sĩ Kiệt
7 30/04/2016 K.Cương T.Bình Tuyền – N.Giang Vệ sĩ Nghĩa

 

Yêu cầu ca trực:

– Thời gian trực : từ 17 giờ ngày hôm trước đến 7 giờ 30 ngày hôm sau.

– Mặc trang phục đúng quy định, đảm bảo phục vụ tốt khi có khách.

– Có sổ ghi chép tình hình ca trực và bàn giao cho ca hôm sau.

– Đảm bảo trực đúng theo lịch  phân công, nếu thay đổi phải xin ý kiến giám đốc.

– Kiểm tra tắt, mở điện, nước đúng quy định.

– Phối hợp với bảo vệ chuyên trách để đảm bảo tốt an ninh trật tự .