fbpx

LỊCH TRỰC ĐÊM THÁNG 02 NĂM 2016

LỊCH TRỰC ĐÊM THÁNG 02 NĂM 2016

(  Từ ngày 01/02/2016 đến ngày 29/02/2016 )

 

 

Thứ

 

Ngày trực

Lễ Tân BỘ PHẬN NHÀ HÀNG Vệ sĩ

Phi Ưng

Đò
Trưởng ca Nhân viên
2 01/02/2016 T.Anh Trọn Sơn – Hiền Vệ sĩ Nghĩa
3 02/02/2016 Trình Thanh Ân – Lữ Trang Vệ sĩ Kiệt
4 03/02/2016 Đ.Hải Danh Nghĩa – Loan Vệ sĩ Nghĩa
5 04/02/2016 Yến Linh Huy Chẳng – Lê Trang Vệ sĩ Kiệt
6 05/02/2016 Thảo T.Bình Tuyền – N.Giang Vệ sĩ Nghĩa
7 06/02/2016 Diễm Mê Kong Thư – V.Bình Vệ sĩ Kiệt
CN 07/02/2016  

 

CBCNV CÁC PHÒNG VÀ BỘ PHẬN
TRỰC THEO LỊCH TRỰC ĐÊM TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2016

Vệ sĩ Nghĩa
2 08/02/2016 Vệ sĩ Kiệt
3 09/02/2016 Vệ sĩ Nghĩa
4 10/02/2016 Vệ sĩ Kiệt
5 11/02/2016 Vệ sĩ Nghĩa
6 12/02/2016 Vệ sĩ Kiệt
7 13/02/2016 Vệ sĩ Nghĩa
CN 14/02/2016 Vệ sĩ Kiệt
2 15/02/2016 K.Cương Thanh Ân – Lữ Trang Vệ sĩ Nghĩa
3 16/02/2016 K.Anh Danh Nghĩa – Loan Vệ sĩ Kiệt
4 17/02/2016 K.Hoa Huy Chẳng – Lê Trang Vệ sĩ Nghĩa
5 18/02/2016 Mỹ Linh T.Bình Tuyền – N.Giang Vệ sĩ Kiệt
6 19/02/2016 T.Anh Mê Kong Thư – V.Bình Vệ sĩ Nghĩa
7 20/02/2016 Trình T.Giang Chi – Ny Vệ sĩ Kiệt
CN 21/02/2016 Đ.Hải Trọn Sơn – Hiền Vệ sĩ Nghĩa
2 22/02/2016 Yến Linh Thanh Ân – Lữ Trang Vệ sĩ Kiệt
3 23/02/2016 Thảo Danh Nghĩa – Loan Vệ sĩ Nghĩa
4 24/02/2016 Diễm Huy Chẳng – Lê Trang Vệ sĩ Kiệt
5 25/02/2016 K.Cương T.Bình Tuyền – N.Giang Vệ sĩ Nghĩa
6 26/02/2016 K.Anh Mê Kong Thư – V.Bình Vệ sĩ Kiệt
7 27/02/2016 K.Hoa T.Giang Chi – Ny Vệ sĩ Nghĩa
CN 28/02/2016 Mỹ Linh Trọn Sơn – Hiền Vệ sĩ Kiệt
2 29/02/2016 T.Anh Thanh Ân – Lữ Trang Vệ sĩ Nghĩa

 

Yêu cầu ca trực:

– Thời gian trực : từ 17 giờ ngày hôm trước đến 7 giờ 30 ngày hôm sau.

– Mặc trang phục đúng quy định, đảm bảo phục vụ tốt khi có khách.

– Có sổ ghi chép tình hình ca trực và bàn giao cho ca hôm sau.

– Đảm bảo trực đúng theo lịch  phân công, nếu thay đổi phải xin ý kiến giám đốc.

– Kiểm tra tắt, mở điện, nước đúng quy định.

– Phối hợp với bảo vệ chuyên trách để đảm bảo tốt an ninh trật tự .