LỊCH TRỰC ĐÊM THÁNG 01 NĂM 2016

 

 

Thứ

 

Ngày trực

Lễ Tân BỘ PHẬN NHÀ HÀNG Vệ sĩ

Phi Ưng

Đò
Trưởng ca Nhân viên
6 01/01/2016 Mỹ Linh Danh Toàn – Chi Vệ sĩ Kiệt
7 02/01/2016 T.Anh Giang Tuyền – Ân – Chẳng Vệ sĩ Nghĩa
CN 03/01/2016 Trình MêKong Thư – Vĩnh Bình Vệ sĩ Kiệt
2 04/01/2016 Đ.Hải Trọn Sơn – Hiền Vệ sĩ Nghĩa
3 05/01/2016 Yến Linh Thanh T.Bình – Thoa Vệ sĩ Kiệt
4 06/01/2016 Thảo Huy Nghĩa – Loan – Lữ Trang Vệ sĩ Nghĩa
5 07/01/2016 Diễm Danh Toàn – Chi Vệ sĩ Kiệt
6 08/01/2016 K.Cương Giang Tuyền – Ân – Chẳng Vệ sĩ Nghĩa
7 09/01/2016 K.Anh MêKong Thư – Vĩnh Bình Vệ sĩ Kiệt
CN 10/01/2016 K.Hoa Trọn Sơn – Hiền Vệ sĩ Nghĩa
2 11/01/2016 Mỹ Linh Thanh T.Bình – Thoa Vệ sĩ Kiệt
3 12/01/2016 T.Anh Huy Nghĩa – Loan – Lữ Trang Vệ sĩ Nghĩa
4 13/01/2016 Trình Danh Toàn – Chi Vệ sĩ Kiệt
5 14/01/2016 Đ.Hải Giang Tuyền – Ân – Chẳng Vệ sĩ Nghĩa
6 15/01/2016 Yến Linh MêKong Thư – Vĩnh Bình Vệ sĩ Kiệt
7 16/01/2016 Thảo Trọn Sơn – Hiền Vệ sĩ Nghĩa
CN 17/01/2016 Diễm Thanh T.Bình – Thoa Vệ sĩ Kiệt
2 18/01/2016 K.Cương Huy Nghĩa – Loan – Lữ Trang Vệ sĩ Nghĩa
3 19/01/2016 K.Anh Danh Toàn – Chi Vệ sĩ Kiệt
4 20/01/2016 K.Hoa Giang Tuyền – Ân – Chẳng Vệ sĩ Nghĩa
5 21/01/2016 Mỹ Linh MêKong Thư – Vĩnh Bình Vệ sĩ Kiệt
6 22/01/2016 T.Anh Trọn Sơn – Hiền Vệ sĩ Nghĩa
7 23/01/2016 Trình Thanh T.Bình – Thoa Vệ sĩ Kiệt
CN 24/01/2016 Đ.Hải Huy Nghĩa – Loan – Lữ Trang Vệ sĩ Nghĩa
2 25/01/2016 Yến Linh Danh Toàn – Chi Vệ sĩ Kiệt
3 26/01/2016 Thảo Giang Tuyền – Ân – Chẳng Vệ sĩ Nghĩa
4 27/01/2016 Diễm MêKong Thư – Vĩnh Bình Vệ sĩ Kiệt
5 28/01/2016 K.Cương Trọn Sơn – Hiền Vệ sĩ Nghĩa
6 29/01/2016 K.Anh Thanh T.Bình – Thoa Vệ sĩ Kiệt
7 30/01/2016 K.Hoa Huy Nghĩa – Loan – Lữ Trang Vệ sĩ Nghĩa
CN 31/01/2016 Mỹ Linh Danh Toàn – Chi Vệ sĩ Kiệt

 

Yêu cầu ca trực:

– Thời gian trực : từ 17 giờ ngày hôm trước đến 7 giờ 30 ngày hôm sau.

– Mặc trang phục đúng quy định, đảm bảo phục vụ tốt khi có khách.

– Có sổ ghi chép tình hình ca trực và bàn giao cho ca hôm sau.

– Đảm bảo trực đúng theo lịch phân công, nếu thay đổi phải xin ý kiến giám đốc.

– Kiểm tra tắt, mở điện, nước đúng quy định.

– Phối hợp với bảo vệ chuyên trách để đảm bảo tốt an ninh trật tự .